Монастириська районна рада

Інструкція

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної ради
від 10 травня 2011 року №39

 

 

Інструкція щодо процедури подання запиту
на інформацію та її отримання

1. Запитувачі інформації (далі – Запитувачі) мають право звернутися до Монастириської районної ради (далі – районної ради) із запитом на інформацію (далі – запит) в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

2. Письмовий запит подається на ім’я голови районної ради в довільній формі або шляхом заповнення встановленої районною радою форми (додаток 1), що має містити:

2.1. Прізвище, ім’я (найменування) Запитувача.

2.2. Поштову адресу або адресу електронної пошти фізичної або юридичної особи;

2.3. Номер домашнього або мобільного телефону – якщо такий є;

2.4. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо Запитувачу це відомо;

2.5. Спосіб отримання відповіді: поштою (вказати поштову адресу); факсом (вказати номер факсу); електронною поштою (вказати e-mail) або в усній формі (вказати номер телефону);

2.6. Підпис і дату, якщо запит подається письмово.

3. У разі якщо з поважних причин  (інвалідність, обмежені фізичні  можливості тощо) Запитувач не може подати письмовий запит, його оформляють у організаційному відділі районної ради  , обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надається копія запиту Запитувачу.

4. Запит реєструється в журналі реєстрації інформаційних запитів, про що робиться відмітка в запиті.

5. Районна рада зобов’язана надати відповідь на запит на інформацію Запитувачу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

6. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної  для  захисту  життя  чи  свободи  особи,  щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися  або  можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У такому разі Запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.

7. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  районна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку районна рада повідомляє Запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Рішення, дії або бездіяльність районної ради запитувач має право оскаржити до голови районної ради або до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.