Монастириська районна рада

ПОРЯДОК конкурсного добору керівника та педагогічних працівників Комунальної установи Монастириської районної ради «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

Переглядів: 48

І. ПОРЯДОК

проведення конкурсного відбору на посаду

директора Комунальної установи Монастириської районної ради

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

 

 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору на посаду директора комунальної установи Монастириської районної ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» (далі – Центр).
 2. Посаду директора Центру може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, організаційні здібності, пройшла конкурсний відбір на посаду директора Центру  (далі – конкурс) та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Порядку.

Не може обіймати посаду директора Центру, яка:

 1. за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 2. має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 3. підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».
  1. Призначення директора Центру здійснює Монастириська районна рада за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до цього Порядку шляхом укладення строкового трудового договору (контракту).

Монастириська районна рада приймає рішення про проведення конкурсу та затверджує персональний  склад конкурсної комісії у кількості від 6 до 10 осіб, де голова комісії – представник від районної ради.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить від 10-ти до 20-ти календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Конкурс проводиться не пізніше 10-ти робочих днів після закінчення терміну прийняття документів від претендентів.

 1. Рішення про проведення конкурсу приймається:
 • не пізніше 20 календарних днів від дня прийняття рішення про утворення Центру;
 • не менше ніж за два місяці до закінчення строкового трудового договору (контракту), укладеного з директором Центру;
 • не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з директором Центру, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
  1. Конкурс складається з таких етапів:
 1. прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
 2. оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
 3. прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
 4. перевірка    поданих    документів    на    відповідність    встановленим законодавством вимогам;
 5. допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 6. проведення конкурсного відбору;
 7. визначення переможця конкурсу;
 8. оприлюднення результатів конкурсу.

   Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються  на веб-сайтах районної ради, Центру не пізніше  трьох робочих днів з дня прийняття рішення про проведення конкурсу.

6. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

 • найменування і місцезнаходження Центру;
 • найменування посади та умов оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;
 • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі в конкурсі;
 • дату та місце конкурсного відбору;
 • прізвище та ім’я, номер телефону й адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс і приймати документи для участі в конкурсі.

7. Монастириська районна рада одночасно з прийняттям рішення про проведення конкурсу затверджує конкурсну комісію у складі від 6 до 10 осіб:

- три представники від засновника (власника);

- представник від відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

- представник Монастириської районної організації профспілки працівників освіти і науки України;

- керівників закладів загальної середньої, дошкільної освіти району;

- представники профільних громадських організацій (за згодою).

 Голова конкурсної комісії веде засідання. Секретар оформляє, приймає документи претендентів, протокол засідань конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менш двох третин від її затвердженого складу.

 Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Спосіб голосування - відкритий.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

8. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім'ї учасника конкурсу.

 9. Кожен член конкурсної комісії зобов'язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсу. Конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Член конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального або потенційного конфлікту інтересів, повідомляє засновника, який приймає рішення щодо зміни складу конкурсної комісії.

10. Члени конкурсної комісії мають право:

 • вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;
 • брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань конкурсної комісії;

- висловлювати, у тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні комісії.

11. Кожен член конкурсної комісії має право голосу та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому членові конкурсної комісії або іншій особі не дозволяється.

12. Засідання конкурсної комісії складається з трьох етапів:

Перший етап – комісія опрацьовує подані претендентами документи та визначає відповідність їх установленим вимогам, ухвалює рішення щодо допуску/не допуску претендентів до участі в конкурсі;

Другий етап – комісія проводить конкурсний відбір;

Третій етап – комісія визначає переможця за результатами проведеного конкурсу.

13. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію;

- резюме;

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше п’яти років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- стратегію розвитку Центру.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

14. Під час засідання на першому етапі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • приймає рішення щодо осіб, яких допущено до участі в конкурсному відборі.

15. Особи, документи яких не відповідають зазначеним вимогам, за рішенням конкурсної комісії до конкурсного відбору не допускаються.

16.  Другий етап засідання конкурсної комісії.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників;

- публічної та відкритої презентації державною мовою стратегії розвитку Центру, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації;

- обговорення кожної кандидатури.

17Кандидати, які допущені до конкурсу, проходять письмово тестування на знання законодавства України у сфері освіти.

18Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються спеціалістами виконавчого апарату районної ради.

Тестування проходить письмово не довше 60 хвилин у присутності членів комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу).

Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.

19.    Після    закінчення    часу,   відведеного   на    складання   тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

-   один бал за правильну відповідь;

-   нуль балів за неправильну відповідь.

20.   Максимальна   кількість   балів,   яку   може   отримати   кандидат   за підсумками тестування, становить 30. Результати фіксуються у протоколі.

21. Кандидати, які за результатами тестування набрали 15 і менше балів, не допускаються до презентації стратегії  розвитку  Центру, про що й зазначається у протоколі.

22. Кандидати, які набрали 16 і більше балів, допускаються до презентації стратегії  розвитку  Центру.

23. Із результатами оцінювання тестування кандидат ознайомлюється під підпис.

24. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у районній раді.

25. Третій етап засідання конкурсної комісії – визначення переможця конкурсу шляхом голосування.

Рішення конкурсної комісії про переможця конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайтах районної ради, Центру.

26. Претендент має право:

 • відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, письмово повідомивши про це комісію;
 • зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, письмово повідомивши про це комісію.

27. У разі відмови переможця конкурсу від зайняття вакантної посади керівника закладу проводиться повторна конкурсна процедура згідно з умовами цього Положення.

28. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, у разі, коли:

 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення конкурсної комісії.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Положення.

29. Конкурсні документи претендентів зберігаються у засновника.

30.  Після конкурсного відбору Монастириська районна рада  призначає на посаду та укладає контракт із керівником Центру терміном на 6 років. З особою, яка призначається вперше на посаду керівника Центру, – строком на 2 (два) роки, з можливістю подальшої пролонгації строкового трудового договору (контракту) за згодою сторін на строк до 6 (шести) років.

ІІ. ПОРЯДОК

проведення конкурсного відбору педагогічних працівників

Комунальної установи Монастириської районної ради

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

 

 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору педагогічних працівників комунальної установи Монастириської районної ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» (далі – Центр).
 2. Посаду педагогічного працівника Центру може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, організаційні здібності, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Порядку.

Не може обіймати посаду працівника Центру особа, яка:

 1. за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 2. має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 3. підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».
 1. Призначення педагогічного працівника Центру здійснює директор Центру за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до цього Порядку шляхом укладення строкового трудового договору (контракту).

Директор Центру приймає рішення про проведення конкурсу та затверджує персональний  склад конкурсної комісії у кількості від 6 до 10 осіб, де голова комісії – представник від районної ради.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить від 10-ти до 20-ти календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Конкурс проводиться не пізніше 10-ти робочих днів після закінчення терміну прийняття документів від претендентів.

 1. Рішення про проведення конкурсу приймається:
 • не пізніше 20 календарних днів від дня прийняття рішення про призначення директору Центру;
 • не менше ніж за два місяці до закінчення строкового трудового договору (контракту), укладеного з працівником Центру;
 • не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з працівником Центру, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

 

 1. Конкурс складається з таких етапів:
 1. прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
 2. оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
 3. прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
 4. перевірка    поданих    документів    на    відповідність    встановленим законодавством вимогам;
 5. допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 6. проведення конкурсного відбору;
 7. визначення переможця конкурсу;
 8. оприлюднення результатів конкурсу.

   Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються  на веб-сайті Центру не пізніше  трьох робочих днів з дня прийняття рішення про проведення конкурсу.

6. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

 • найменування і місцезнаходження Центру;
 • найменування посади та умов оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до працівника Центру відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;
 • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі в конкурсі;
 • дату та місце конкурсного відбору;
 • прізвище та ім’я, номер телефону й адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс і приймати документи для участі в конкурсі.

7. Центр одночасно з прийняттям рішення про проведення конкурсу затверджує конкурсну комісію у складі від 6 до 10 осіб:

- три представники від засновника (власника);

- директор Центру;

- представник від відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

- представник Монастириської районної організації профспілки працівників освіти і науки України;

- керівників закладів загальної середньої, дошкільної освіти району;

- представник профільної громадської організації (за згодою).

 Голова конкурсної комісії веде засідання. Секретар оформляє, приймає документи претендентів, протокол засідань конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менш двох третин від її затвердженого складу.

 Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Спосіб голосування - відкритий.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

8. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім'ї учасника конкурсу.

 9. Кожен член конкурсної комісії зобов'язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсу. Конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Член конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального або потенційного конфлікту інтересів, повідомляє засновника, який приймає рішення щодо зміни складу конкурсної комісії.

10. Члени конкурсної комісії мають право:

 • вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;
 • брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань конкурсної комісії;

- висловлювати, у тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні комісії.

11. Кожен член конкурсної комісії має право голосу та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому членові конкурсної комісії або іншій особі не дозволяється.

12. Засідання конкурсної комісії складається з трьох етапів:

Перший етап – комісія опрацьовує подані претендентами документи та визначає відповідність їх установленим вимогам, ухвалює рішення щодо допуску/не допуску претендентів до участі в конкурсі;

Другий етап – комісія проводить конкурсний відбір;

Третій етап – комісія визначає переможця за результатами проведеного конкурсу.

13. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію або резюме;

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше п’яти років на момент їх подання.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

14. Під час засідання на першому етапі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • приймає рішення щодо осіб, яких допущено до участі в конкурсному відборі.

15. Особи, документи яких не відповідають зазначеним вимогам, за рішенням конкурсної комісії до конкурсного відбору не допускаються.

16.  Другий етап засідання конкурсної комісії.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників;

- публічної та відкритої презентації державною мовою кандидатом пріоритетних напрямів та основних завдань роботи на посаді.

17. Кандидати, які допущені до конкурсу, проходять письмово тестування або кваліфікаційний іспит на знання законодавстваУкраїни у сфері освіти.

18. Тестування містить 20 тестових завдань. Вони формуються спеціалістами Центру.

19. Тестування проходить письмово не довше 60 хвилин у присутності членів комісії.

20.Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такимикритеріями:

Тестові завдання:

-   один бал за правильну відповідь;

-   нуль балів за неправильну відповідь.

21.Максимальна кількість балів, яку може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 20. Результати фіксуються у протоколі.

Кандидати, які за результатами тестування набрали 10 і менше балів не допускаються до презентації пріоритетних напрямків та основних завдань роботи, про що й зазначається у протоколі.

22. Кандидати, які набрали 11 і більше балів за результатами тестування допускаються до презентації пріоритетних напрямків та основних завдань роботи.

23. Із результатами оцінювання тестування кандидат ознайомлюється під підпис.

24. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у Центрі.

25. Третій етап засідання конкурсної комісії – визначення переможця конкурсу шляхом голосування.

26. Рішення конкурсної комісії про переможця конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центру.

27. Претендент має право:

 • відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, письмово повідомивши про це комісію;
 • зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, письмово повідомивши про це комісію.

28. У разі відмови переможця конкурсу від зайняття вакантної посади керівника закладу проводиться повторна конкурсна процедура згідно з умовами цього Положення.

29. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, у разі, коли:

 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення конкурсної комісії.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Положення.

30. Конкурсні документи претендентів зберігаються у Центрі.

31.  Після конкурсного відбору директор Центру  призначає на посаду та укладає контракт терміном на 6 років. З особою, яка призначається вперше на посаду працівника Центру – строком на 2 (два) роки, з можливістю подальшої пролонгації строкового трудового договору (контракту) за згодою сторін на строк до 6 (шести) років.

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                       Марія ПАВЛІК « повернутися до списку новин