Монастириська районна рада
Монастириський район, Тернопільська область

Положення про постійні комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії Монастириської районної ради
від 18 грудня 2015 року № 18

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійні комісії Монастириської районної ради сьомого скликання

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Постійні комісії Монастириської районної ради є органом ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та заступник голови ради.

Комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.

Діяльність постійних комісій ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні комісії, доручень районної ради, голови та заступника голови районної ради.

Положення про постійні комісії затверджується районною радою.

Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в ньому бере участь більше як половина від загального складу комісії.

Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

У своїй діяльності постійні комісії ради керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами, рішеннями районної ради, регламентом роботи ради та цим Положенням.

Процедурнi питання роботи постiйних комiсiй не передбаченi цим Положенням, регулюються вiдповiдно до Регламенту районної ради.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРАВА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою:

2.2.1. попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету;

2.2.2. вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

2.2.3. за результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Розробляють проекти рішень ради. Протоколи засідань комісій підписуються головою і секретарем комісії. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями , посадовими особами, яким вони адресовані;

2.2.4. попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, в тому числі і керівників об’єктів спільної власності , готують висновки з цих питань;

2.2.5. виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2.2. За дорученням ради, голови районної ради, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств , установ та організацій , їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності – на розгляд ради. Здійснюють контроль за виконанням рішень ради .

2.3. Постійні комісії районної ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право:

 • отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;
 • одержувати від посадових осіб, яким адресовані рекомендації постійних комісій, у встановлений ними строк повідомлення про їх розгляд та вжиті заходи;
 • вносити пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання ради;
 • виступати з доповідями та співдоповідями на сесіях районної ради.

2.4. Постійні комісії в своїй діяльності взаємодіють з постійними комісіями районної ради та інших рад, управліннями та відділами ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

2.5. Для вивчення питань, розробки проектів рішень ради комісії можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.6. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

2.7. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються протягом депутатського скликання в папках, заведених на кожну комісію у виконавчому апараті районної ради. Після закінчення терміну скликання протоколи комісій передаються на зберігання в місцевий архів.

2.8. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. 

Голова постійної комісії:

 • скликає і веде засідання комісії;
 • дає доручення членам комісії;
 • представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, іншими органами, об'єднаннями громадян та громадянами;
 • підписує документи, прийняті постійною комісією;
 • організовує роботу по виконанню рішень, реалізації висновків і рекомендацій комісії, інформує її членів про хід їх виконання;
 • звітує раді про роботу постійної комісії та її наслідки не рідше, ніж один раз на рік;
 • пропонує кандидатури на посаду заступника голови комісії та секретаря комісії;
 • інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії.

2.9. Заступник голови постійної комісії:

 • виконує обов'язки голови постійної комісії у разі його відсутності;
 • виконує за дорученням голови постійної комісії завдання щодо організації роботи постійної комісії.

2.10. Секретар постійної комісії:

 • веде протокол засідання постійної комісії, її діловодство;
 • організовує роботу з підготовки матеріалів для засідання комісії;
 • повідомляє членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання комісії;
 • веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданні.

2.11. Члени комісії:

 • користуються ухвальним голосом з усіх питань, які розглядаються комісією, пропонують питання для вивчення і розгляду комісіями, беруть участь в їх підготовці та обговоренні;
 • член постійної комісії, який має іншу думку, ніж комісія, має право подавати раді особисту думку.

3. Функціональна спрямованість роботи постійних комісій

3.1. З питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету:

1. попередньо розглядає внесені на затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку району, районний бюджет, здійснює контроль за їх виконанням;

2. вносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району, проекту районного бюджету та відповідних програм, подає на сесію доповіді та співдоповіді з цих питань;

3. розглядає пропозиції та подає висновки стосовно розподілу переданих з Державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між сільськими бюджетами, бюджетом м. Монастириська, селища Коропець;

4. веде роботу щодо виявлення господарських резервів, додаткових надходжень до бюджету району;

5. бере участь у розробці питань пов’язаних із залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних регіональних програм, контролює їх виконання;

6. надає пропозиції районній раді з питань встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством, та надання   відповідно до чинного законодавства пільг по їх сплаті;

7. вносить на обговорення питання розвитку та ефективного використання комунальної власності;

8. здійснює аналіз роботи комунальних підприємств та надає рекомендації щодо ефективності роботи, збільшення надходжень до бюджету від їх діяльності;

9. розглядає пропозиції відповідних сільських, селищної та міської рад пов’язані із створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, готує висновки з метою внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань.

3.2. ​З питань промисловості, будівництва , транспорту і зв’язку, торговельного і побутового обслуговування:

1. бере участь у підготовці питань про стан і розвиток промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку в районі;

2. розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи питання здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у питаннях планування, забудови та благоустрою відповідних територій, розвитку транспорту та промисловості;

3. попередньо розглядає програми соціально-економічного розвитку району , промислових, транспортних підприємств, об'єднань, підприємств зв’язку, вносить до них свої зауваження і пропозиції, проекти і плани економічного та соціального розвитку району;

4. вносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання рішень ради, а також про здійснення делегованих їй районною радою повноважень;

5. готує рекомендації щодо об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, розташованих на території району, населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, визначення пріоритетів інвестиційної діяльності на території району;

6. сприяє залученню підприємств, установ і організацій, що не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку, торговельного і побутового обслуговування;

7. перевіряє в межах своїх повноважень роботу відповідних підприємств, установ і організацій, розташованих на території району , а також стан готовності до роботи в осінньо-зимовий період. Подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд районної ради;

8. забезпечує контроль за збалансованим економічним та соціальним розвитком району , ефективним використанням природних, трудових і фінансових ресурсів;

9. контролює і сприяє організації роботи пасажирського, вантажного транспорту, обслуговування пасажирів на автостанціях.

3.3. З питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища:

 1. бере участь у підготовці питань про регулювання земельних відносин, охорону навколишнього природного середовища, стан і розвиток агропромислового комплексу, які вносить на розгляд ради, готує доповіді і співдоповіді;
 2. бере участь у розробці заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій та інших надзвичайних ситуацій;
 3. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів соціально-економічних програм, районного бюджету і звіти про їх виконання, вносить по них свої зауваження і пропозиції;
 4. вивчає пропозиції, готує і вносить на розгляд ради питання щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду регіонального значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 5. вивчає та розглядає питання охорони навколишнього при­родного середовища, раціонального використання і відтворення при­родних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;
 6. вносить пропозиції до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятниками природи, історії або культури, які охороняються законом;
 7. вносить пропозиції районній раді з питань ефективного використання і охорони землі, надр, поверхневих вод, лісів та іншої рослинності, тваринного світу;
 8. перевіряє в межах своїх повноважень роботу відповідних відділів і управлінь, підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників відповідних установ, організацій, підприємств, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
 9. здійснює контроль за дотриманням земельного та природного охоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.

3.4. З питань освіти, культури, охорони здоров’я, національного духовного відродження:

1. бере участь у розробці і здійсненні заходів, що сприяють відродженню духовності та культури народу, розвитку його національно-культурних традицій, народної творчості і худож­ньої самодіяльності , художніх промислів і ремесел, розвитку освіти, фізичної культури і спорту, роботи з молоддю, які вносять на розгляд ради, готує доповіді і співдоповіді;

2. бере участь у підготовні питань про стан і розвиток охорони здоров’я: 
проблем материнства і дитинства та соціального захисту населення, які вносить на розгляд ради, готує доповіді та співдоповіді;

3. готує рекомендації по підвищенню якості культурно-освітніх передач місцевого радіо, проведення визначних пам’ятних дат, ювілеїв і їх висвітлення в періодичній пресі;

4. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів економічного і соціального розвитку району, бюджету району, звіти про виконання планів і виконання бюджету, вносять по них свої зауваження і пропозиції;

5. попередньо розглядає проекти програм, спрямованих на забезпечення відповідно до закону всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертв політичних репресій, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без опіки батьків, на виховання в сім"ї громадян, готує рекомендації та висновки з цих питань;

6. в межах своїх повноважень перевіряє: - роботу відповідних відділів і управлінь, закладів охорони здоров’я, культури, освіти, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд корівників відповідних управлінь, відділів, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

- організацію медичного обслуговування та харчування в закладах освіти, оздоровчих закладах, забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, на підприємствах, в установах та організаціях, а також якість проведення атестацій робочих місць, умови праці та надання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах, готує відповідні проекти рішень;

7. попередньо розглядає проекти програм, які спрямовані на забезпечення відповідно до Закону розвитку всіх видів освіти, розвитку і вдосконалення мережі освітніх закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, готує рекомендації та висновки;

8. здійснює контроль за забезпеченням охорони пам'яток історії та культури, збереженням і використанням культурного надбання;

9. контролює вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та в інших випадках, передбачених законодавством, готує відповідні проекти рішень.

3.​5. З питань законності регламенту, депутатської діяльності, етики та діяльності районної ради:

 1. бере участь у розробці Регламенту Монастириської районної ради; розглядає пропозиції депутатів та постійних комісій щодо внесення змін до Регламенту та Положення про постійні комісії районної ради, вносить їх на розгляд ради, у розробці заходів щодо забезпечення законності, охорони порядку, прав та інтересів громадян, їх правової освіти на території району;
 2. попередньо розглядає заяви депутатів про дострокове припинення депутатських повноважень, готує висновки з цього приводу;
 3. готує висновки з питань, пов’язаних з гарантіями депутатської діяльності, відкликанням депутата виборцями;
 4. за дорученням ради або її голови готує рекомендації з питань, пов’язаних із депутатською діяльністю, заслуховує повідомлення депутатів про їх роботу в раді, постійних комісіях , про виконання ними депутатських обов'язків, рішень та доручень ради та вносить на розгляд ради;
 5. слідкує за дотриманням депутатами норм етики та моралі, розглядає скарги на депутатів, виносить на розгляд ради питання про невиконання депутатами своїх обов’язків, порушення норм депутатської етики;
 6. бере участь в організаційних заходах спільно з предс­тавниками правоохоронних органів, інших зацікавлених організа­цій щодо підвищення ефективності роботи по боротьбі зі злочинністю та профілактиці правопорушень, дотримання прав людини, забезпе­чення громадського порядку; у розробці заходів по ліквідації стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного і громадського порядку, діяльності підприємств, установ і організацій, рятування людей, захисту їх здоров’я. збереження матеріальних цінностей;
 7. аналізує і перевіряє в установленому порядку дотримання законності в діяльності підприємств, установ та організацій районної комунальної власності; у порядку контролю вивчає і розглядає питання про ефективність роботи органів та формувань по охороні громадського порядку;
 8. аналізує стан злочинності у районі, його адміністра­тивно-територіальних одиниць, порушення законодавства про боротьбу із злочинністю, роботу правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю і на основі цього вносить відповідні рекомендації на розгляд районної ради;
 9. перевіряє стан організації прийому громадян депутатами районної ради, своєчасність розгляду депутатами звернень виборців;
 10. здійснює контроль за відповідністю чинному законодавству рішень, прийнятих районною радою.