Монастириська районна рада
Монастириський район, Тернопільська область

Положення про президію

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 18 грудня 2015року №16

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про президію Монастириської районної ради

І. Загальні положення

1.1. Президія районної ради є дорадчим органом, що діє при голові районної ради для узгодження пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради, а також з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій.

1.2. Президія утворюється радою і в своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять за посадою голова ради – голова президії, заступник голови ради – заступник голови президії, голови постійних комісій ради та по одному уповноваженому представнику від кожної депутатської групи і фракції – члени президії.

Президію очолює голова районної ради, а у разі його відсутності – заступник голови ради. 

У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими та нормативними актами, а також цим Положенням.

ІІ. Організація роботи президії

2.1. Засідання президії скликаються головою районної ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради, в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь більше як половина від загального складу.

2.2. На засідання президії можуть запрошуватись органи представницької та виконавчої влади району, працівники підприємств, організацій і установ, громадських об’єднань. Депутати обласної ради можуть брати участь у засіданні президії з правом дорадчого голосу.

2.3. На засіданнях президії протокол ведеться секретарем, або заступником голови президії та підписується головуючим на засіданні.

2.4. Підготовку питань на розгляд президії забезпечує виконавчий апарат районної ради з участю членів президії, постійних комісій та органів виконавчої влади.

2.5. Рішення президії мають дорадчий характер та приймаються більшістю голосів від загального складу президії і підписуються головою. У випадку рівної кількості голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним.

ІІІ. Повноваження президії

3.1. Рішення президії підлягають обов’язковому розгляду органами виконавчої влади та їх посадовими особами, керівниками та власниками підприємств, установ, організацій, яким вони адресовані. Про результати їх розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено президію у встановлений нею строк.

3.2. Президія районної ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів підприємств, установ, організацій та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

3.3. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:

  • погодження пропозицій щодо скликання чергових і позачергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради;
  • вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;
  • координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради;
  • попередній розгляд питань щодо організації виборів, місцевих референдумів і відкликання виборцями депутатів районної ради.