Монастириська районна рада
Монастириський район, Тернопільська область

Регламент ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 18 грудня 2015року №
17

 

РЕГЛАМЕНТ
Монастириської районної ради сьомого скликання

РОЗДІЛ І

Частина 1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Конституції України, Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” Монастириська районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста Монастириського району, і відповідно до Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” наділяється власними повноваженнями, у межах яких діє самостійно.

1.2. Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, “ Про статус депутатів місцевих рад ”, іншими законодавчими і нормативними актами та цим Регламентом.

1.3. Загальний склад (кількість депутатів) районної ради визначається відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» і становить 34 депутати.

1.4. Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

1.5. Акти районної ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

1.6. Районна рада утворює  свої органи - президію районної ради, постійні комісії, тимчасові контрольні комісії, комісію з питань поновлення прав реабілітованих та інші, та затверджує в установленому  порядку положення про них .

1.7. Регламент районної ради затверджується районною радою не пізніше як на другій сесії ради. Зміни і доповнення до Регламенту вносяться на пленарному засіданні районної ради.

Частина 2. Місце проведення та мова ведення  пленарних засідань районної ради

1.8.Районна рада проводить пленарні засідання у залі засідань районної ради. Кожна сесія районної ради відкривається і закривається після виконання Державного гімну України.

1.9.За рішенням районної ради її  пленарні засідання можуть проводитися в іншому місці. 

1.10.Пленарні засідання районної ради ведуться державною мовою. 

Частина 3. Відкритість і гласність роботи районної ради

1.11.Пленарні засідання районної ради є відкритими і гласними, крім випадків проведення закритих пленарних засідань. 

1.12.Відкритість пленарних засідань районної ради забезпечується шляхом допуску на них в установленому порядку представників засобів масової інформації. 

1.13. Гласність пленарних засідань районної ради, засідань постійних комісій ради забезпечується шляхом   інформування виборців району по місцевому радіо та публікації рішень у районній газеті «Вісті Придністров’я». 

Частина 4. Закриті пленарні засідання районної ради

1.14.Закриті пленарні засідання районної ради для розгляду окремо визначених питань проводяться за рішенням районної ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу ради. 

1.15. На закритому пленарному засіданні районної ради мають право бути присутніми  прокурор Монастириського району , працівники виконавчого апарату районної ради, які надають допомогу у проведенні сесії, а також особи, присутність яких визнана районною радою необхідною. Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам районної ради про запрошених на це засідання осіб. 

1.16.Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні районної ради, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації. 

Частина 5. Розміщення депутатів районної ради і запрошених осіб у залі засідань районної ради

1.18.Депутати районної ради  розміщуються в центральній частині залу засідань.

1.19. Особи, запрошені на пленарне засідання районної ради, розміщуються у лівій і правій частинах залу засідань.

Частина 6Запрошення на пленарне засідання районної ради

1.20.На пленарне засідання районної ради обов’язково запрошуються голова Монастириської районної державної адміністрації, прокурор Монастириського району, начальник Монастириського РВ УМВСУ, голова Монастириського районного суду, а також  можуть бути запрошені  представники інших державних органів, особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного та   запрошені з ініціативи депутата районної ради, які зацікавлені в розгляді питань порядку денного сесії, в кількості не більше однієї особи. Депутат районної ради повинен подати голові районної ради не пізніше як за три дні до початку сесії прізвище, ім’я, по батькові, посаду, адресу  і номер телефону запрошеного. Депутати Тернопільської обласної ради та депутати Верховної Ради України можуть бути присутні без запрошення.

Питання про кількість і персональний склад запрошених на сесію розглядається головою районної ради або її президією. 

У день пленарного засідання районної ради дозвіл на присутність  осіб, запрошених депутатом районної ради, надається головою районної ради , а у разі його відсутності –  заступником голови районної ради , який здійснює повноваження  голови районної ради. 

1.21. Запрошені зобов’язані утримуватись від проявів схвалення чи несхвалення, додержуватись порядку і виконувати розпорядження головуючого.

Частина 7. Робочі органи сесії

Робочими  органами сесії є лічильна, редакційна комісії, секретаріат сесії, що обираються з числа депутатів.

1.22. Лічильна комісія:

 • обирається з числа депутатів  ради в кількості 5 чоловік  для проведення таємного голосування;
 • обирає голову, заступника голови, секретаря комісії;
 • підраховує голоси при голосуванні;
 • голова лічильної комісії повідомляє  про результати голосування.

1.23. Секретаріат сесії:

 • обирається з числа депутатів  ради в кількості 3 чоловік і працює на термін повноважень  ради або до його переобрання;
 • реєструє і подає головуючому пропозиції депутатів;
 • складає список бажаючих виступити  і передає його головуючому;
 • організовує ведення та оформлення  протоколу засідання сесії ;
 • встановлює та підписує результати поіменного голосування;
 • виконує інші доручення ради. 

РОЗДІЛ  ІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МОНАСТИРИСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Глава 1: ПЕРША СЕСІЯ

Частина 1. Порядок проведення першої сесії

2.1.Першу сесію Монастириської районної ради скликає Монастириська районна виборча комісія (частина третя статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Сесія є повноважною, якщо в її роботі бере участь більше половини депутатів від загального складу ради (частина 12 статті 46 цього Закону).

2.2.Рішення районної виборчої комісії про скликання сесії доводиться до відома депутатів і виборців району не пізніше, як за 10 днів до сесії з зазначенням часу скликання, місця проведення та переліку питань, які передбачаються внести на розгляд сесії.

2.3.Пленарне засідання, як правило є відкритим. В ньому можуть брати участь депутати рад вищого рівня з правом дорадчого голосу. На сесію запрошуються представники державних органів, місцевих рад, громадських організацій, політичних партій, трудових колективів, преси, радіо. Питання про кількість і персональний склад запрошених на сесію розглядається районною виборчою комісією.

2.4.У разі необхідності та на вимогу 1/3 депутатів районної ради рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання (частина 17 статті 46, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

2.5.Пленарне засідання триває не більше 7-ми годин з загально сумарною годинною перервою.

2.6.Депутати на сесію прибувають з документами, що засвідчує особу, а також з посвідченням кандидата у депутати від районної виборчої комісії, що заміняється при реєстрації на депутатський мандат першої сесії, яким депутат користується при голосуванні. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, проводиться перед кожним пленарним засіданням першої сесії районної ради, якщо виникне така ситуація. Монастириська районна виборча комісія та виконавчий апарат районної ради здійснюють відповідну реєстрацію присутніх на сесії депутатів районної ради та запрошених.

2.7.Голова Монастириської районної виборчої комісії відкриває перше пленарне засідання першої сесії та інформує про підсумки виборів, про прийняте рішення комісії щодо реєстрації депутатів районної ради та оголошує склад ради. Інформація береться до відома.

2.8.З моменту визнання повноважень депутатів Монастириської районної ради, обраних на чергових виборах, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів в кількості не більше 5 осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на чергових виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Головуючий на пленарному засіданні першої сесії обирається членами тимчасової президії.

З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту ради (частина 3 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

2.9.Порядок денний першої сесії затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на сесії депутатів. Примірний порядок денний першої сесії Монастириської районної ради:

 1. Про інформацію голови районної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Монастириської районної ради.
 2. Про обрання голови районної ради.
 3. Про обрання заступника голови районної ради.
 4. Про утворення постійних комісій Монастириської районної ради .

2.10.До обрання лічильної комісії всі функції з підрахунку результатів голосування на сесії ради здійснюють члени тимчасового секретаріату.

2.11.Секретаріат обирається відкритим голосуванням за пропозиціями депутатів за весь список складу секретаріату або персонально за кожного. Голова секретаріату обирається з числа обраних членів секретаріату відкритим голосуванням. Рішення приймається простою більшістю від присутніх на сесії.

Чисельний склад тимчасового секретаріату - 3 депутати.

2.12. Загальний склад лічильної комісії становить 5 чоловік. До складу лічильної комісії входять депутати від організацій партій, які набрали більшу кількість голосів.

2.13.Голова, заступник і секретар лічильної комісії обираються членами комісії . Лічильна комісія на першій сесії уповноважена підраховувати голоси у відкритому і таємному режимі голосування.

Пропозиції щодо складу лічильної комісії, секретаріату подаються уповноваженими представниками партій.

Частина 2. Обрання голови Монастириської районної ради

2.14. Обрання голови Монастириської районної ради проводиться тільки таємним голосуванням (частина 1 статті 55, частина 3 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

2.15.Порядок висунення кандидатів на посаду голови Монастириської районної ради:

2.15.1. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови Монастириської районної ради можуть вноситись депутатами від організацій політичних партій, представлених в районній раді, окремими депутатами районної ради від свого імені та шляхом самовисування.

2.15.2. Вказані пропозиції вносяться депутатами на сесії з місць або з трибуни . Порядковість їх надходження фіксує секретаріат.

2.15.3. Головуючий на сесії надає слово кандидатам на посаду голови Монастириської районної ради у порядку висунення для оприлюднення програм чи намірів, організовує їх обговорення.

Після виступу кандидат на посаду голови Монастириської районної ради відповідає на запитання депутатів.

Кожна партія, яка представлена в складі Монастириської районної ради, має право на виступ в обговоренні кандидатів на посаду голови ради.

2.16. Регламент розгляду питання:

 • виступ кандидата на посаду голови Монастириської районної ради – до 10 хвилин;
 • відповіді на запитання - до 10 хв.;
 • виступаючим в обговоренні кандидатур на посаду голови ради – до 5 хв.;
 • заключне слово кандидату на посаду голови Монастириської районної ради – до 5 хв.;
 • час, відведений для таємного голосування з обрання голови Монастириської районної ради– до 1 години; при потребі голова лічильної комісії може продовжити відведений час.

2.17. Тимчасовий секретаріат передає список запропонованих кандидатур на посаду голови ради голові лічильної комісії, які обов’язково вносяться до бюлетеня для таємного голосування в порядку висунення.

В разі включення у бюлетень депутата, який обраний членом лічильної комісії, він вибуває зі складу цієї комісії та за пропозицією депутатів, радою до складу комісії обирається нова особа замість вибулої, яка є представником тієї ж організації партії.

2.18. Бюлетені для таємного голосування за встановленою в районній раді формою виготовляються і заповнюються членами лічильної комісії в кількості обраних депутатів та враховуючи 2 запасні бюлетені ( додаток 1 додається).

2.19. До бюлетеня заносяться такі дані про кандидата : прізвище, ім’я та по батькові, партійність.

2.20. Бюлетень для таємного голосування друкується на папері формату А5. Навпроти прізвища кожного запропонованого кандидата на посаду голови або заступника голови районної ради розміщений квадрат. Після списку всіх запропонованих кандидатів розміщується текст «Не підтримую жодного кандидата» і навпроти цього аналогічний квадрат.

Форма бюлетеня затверджується радою протокольно.

2.21.Бюлетені перераховуються, підписуються головою, заступником голови і секретарем лічильної комісії та скріпляються печаткою Монастирської районної виборчої комісії та Монастириської районної ради.

2.22.У квадраті навпроти кандидатури, яку депутат підтримує, необхідно ручкою із синім зарядом, яка знаходиться у кабіні для таємного голосування, проставити тільки позначку «+» плюс, що дає однозначну відповідь про його волевиявлення. У разі, коли депутат не підтримує жодної кандидатури на посаду голови районної ради, він робить позначку «+» у квадраті навпроти тексту « Не підтримую жодного кандидата».

2.23.Бюлетені для голосування видаються лічильною комісією, в черговості згідно списку, складеного у алфавітному порядку, депутатам при пред’явленні ними депутатського мандата та документа, що засвідчує особу. Депутат у списку ставить свій підпис за одержання бюлетеня. Кількість депутатів, що одержали бюлетені, оголошується і заноситься до протоколу лічильної комісії.

Лічильна комісія видає бюлетень для таємного голосування кожному наступному депутату після завершення голосування попереднім депутатом.

У разі, коли депутат районної ради припустився помилки, за умови, що є наявні запасні бюлетені, має право лише один раз звернутися з заявою до лічильної комісії , з проханням про видачу іншого бюлетеня . Про це робиться відповідний запис у відомості про одержання бюлетеня проти прізвища депутата та ставиться підпис члена лічильної комісії. Зіпсований бюлетень погашається як невикористаний.

Після отримання бюлетеня та зробивши свій вибір у кабіні для таємного голосування, депутат покидає сесійну залу.

2.24. Голосування проводиться в сесійному залі, кабіна знаходиться біля сцени, а скринька для голосування на відкритому місці сцени (на столі). Скринька для голосування виготовляється з прозорого матеріалу.

Під час голосування сесійна зала звільняється від присутності всіх депутатів та запрошених (які в цей час перебувають у малому залі), за винятком лічильної комісії та особи, яка здійснює волевиявлення.

Робоче місце лічильної комісії знаходиться біля входу в сесійну залу.

Лічильна комісія запрошує депутата у зал засідань, згідно списку. До кабіни для голосування депутати заходять без мобільних телефонів та засобів для здійснення фото- та відеозйомки .

2.25. Волевиявлення проводиться у кабіні для голосування особисто кожним депутатом.

2.26. Після голосування усіх депутатів, які зареєструвалися, лічильна комісія запрошує всіх депутатів та запрошених до зали, голова лічильної комісії відкриває скриньку з бюлетенями і здійснюється підрахунок голосів , який проводиться без перерви і закінчується після складання та підписання протоколу.

Втручання депутатів та запрошених у роботу лічильної комісії категорично забороняється.

Підрахунок голосів лічильна комісія здійснює відкрито і гласно всім складом комісії на її засіданні, яке проводиться в тому ж приміщенні, де відбувалося голосування (у полі зору всіх депутатів, за столом президії сесії ради). На столі, де проводиться підрахунок голосів, не повинно бути жодних предметів, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми.

Лічильна комісія підраховує кількість депутатів, які отримали бюлетені, за підписами у списку депутатів. Ця кількість оголошується.

Бюлетені, які не були використані під час голосування, погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня.

Не дійсними вважаються бюлетені:

 1. Не встановленого зразка;
 2. На яких відсутні підписи голови, заступника голови та секретаря лічильної комісії і печатка Монастириської районної виборчої комісії або Монастириської районної ради ;
 3. Якщо у бюлетені зроблено більш як одну позначку у квадратах навпроти прізвищ кандидатів чи навпроти тексту «Не підтримую жодного кандидата на посаду голови Монастириської районної ради», чи позначку, яка не відповідає п. 2.22 цього регламенту;
 4. Якщо не поставлено жодної позначки.

Недійсні бюлетені підраховуються окремо. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем лічильної комісії до протоколу та погашається шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня.

Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені.

2.27. За результатами підрахунку голосів , які оголошуються, складається протокол, що підписується всіма членами комісії, до якого заносяться такі відомості:

 1. Загальний склад Монастириської районної ради - ____ ;
 2. Кількість обраних депутатів на день голосування - ____ ;
 3. Кількість зареєстрованих депутатів Монастириською районною виборчою комісією - ____;
 4. Кількість депутатів, що бере участь у роботі сесії - ____;
 5. Кількість виготовлених бюлетенів - ____;
 6. Кількість депутатів, які одержали бюлетені - ____;
 7. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні - ____;
 8. Кількість бюлетенів визнаних недійсними - ____;
 9. Кількість депутатів, які не підтримали жодного кандидата на посаду голови Монастириської районної ради - ____;
 10. Кількість голосів, поданих при голосуванні по виборах голови Монастириської районної ради (окремо за кожну кандидатуру, яка внесена до бюлетеня для таємного голосування) - ____;
 11. Кількість погашених бюлетенів - ____.

2.28. Приймається рішення про обрання голови Монастириської районної ради. Дане рішення на голосування не ставиться і підписується головуючим.

2.29. Обраним головою районної ради вважається кандидат, який набрав більше половини голосів від загального складу ради.

2.30. В разі, коли до бюлетеня було занесено три і більше кандидатур і ніхто з них не набрав необхідної кількості голосів, рада приймає рішення про проведення повторного голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів.

Якщо і в цьому випадку ніхто не буде обраним, висування кандидатур на посаду голови ради проводиться спочатку. Кількість таких повторних виборів не обмежується.

Депутат районної ради, кандидатура якого була внесена в бюлетень для таємного голосування з обрання голови районної ради і не набрала необхідної кількості голосів, має право для повторного висунення її кандидатом на посаду голови Монастириської районної ради.

Конверти з бюлетенями для таємного голосування опечатуються печаткою Монастириської районної виборчої комісії, підписуються головою, заступником голови, секретарем, членами лічильної комісії та зберігаються в матеріалах протоколу першої сесії Монастириської районної ради.

2.31. Новообраний голова складає Присягу відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та веде далі сесію.

Частина 3. Обрання заступника голови Монастириської районної ради

2.32. Заступник голови Монастириської районної ради обирається з числа депутатів за пропозицією новообраного голови Монастириської районної ради шляхом таємного голосування ( п.3 ч. 6 ст. 55, ч. 2 ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Обговорення кандидатур на посаду заступника голови районної ради, процес голосування проводиться за тим же регламентом, що й обрання голови ради. Кількість повторного висування однієї кандидатури на посаду заступника голови ради на обмежується.

Підрахунок голосів з обрання заступника голови районної ради проводиться тією ж лічильною комісією, що й з виборів голови Монастириської районної ради.

Час відведений для таємного голосування з обрання заступника голови ради – до однієї години.

Заступником голови районної ради вважається обраний депутат Монастириської районної ради, коли за його кандидатуру проголосувало більшість від загального складу ради. Новообраний заступник складає Присягу відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадової особи місцевого самоврядування .

Частина 4. Утворення та обрання постійних комісій районної ради

2.33. Розгляд питання про утворення, обрання постійних комісій Монастириської районної ради та обрання їх голів проводиться у такій послідовності:

2.33.1. Спочатку рада своїм рішенням, яке приймається відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів від загального складу ради, визначається у питанні, які саме постійні комісії утворюються в районній раді, формулює їх найменування. Пропозиції з цього питання подає голова районної ради (п. 4 ч.6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), ( додаток 2 додається).

2.33.2. На слідуючому засіданні чи другій сесії обирається голова та персональний склад кожної із комісій, затверджується їх положення. Пропозиції щодо обрання голів постійних комісій подає новообраний голова районної ради. Персональний склад членів комісій формується на добровільній основі з урахуванням вимог п. 1 статті 28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» щодо пропорційного представництва депутатських груп і фракцій в постійних комісіях. При цьому чисельний склад постійної комісії не повинен бути менше 5 депутатів.

2.33.3. До складу постійних комісій не можуть входити голова і заступник голови ради ( ч.3 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Депутат може входити лише до складу однієї постійної комісії.

Питання щодо обрання заступника голови, секретаря постійної комісії вирішують комісії на своїх засіданнях.

Глава 2. ЧЕРГОВІ І ПОЗАЧЕРГОВІ СЕСІЇ

2.34. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій ради.

2.35. Сесії районної ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради.

Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації. Якщо в цьому випадку голова, заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію, то вона може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради ( частина 9 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Сесія скликається для розгляду електронної петиції протягом строку встановленого законодавством для її розгляду.

2.36. Сесія районної ради скликається в районному центрі, але у випадках доцільності вона може бути скликана і в іншому населеному пункту району (виїздна сесія). За згодою більшості депутатів районної ради для вирішення питань господарського і соціально-культурного життя можуть проводитися об’єднані сесії з районними радами інших районів.

2.37.Розпорядження голови районної ради про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Винятковість випадків визначається ініціатором скликання сесії і обумовлюється у розпорядженні про її скликання.

2.38. Про час скликання, місце проведення сесії та перелік питань, які передбачається винести на розгляд ради депутати районної ради та запрошені повідомляються, як правило, через районні засоби масової інформації, а у випадках скликання позачергової сесії – виконавчим апаратом районної ради індивідуально.

2.39. Позачергові сесії скликаються за ініціативою голови ради, не менше, як однієї третини депутатів від загального складу районної ради, голови Монастириської районної державної адміністрації. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії районної ради, підписані ініціаторами (крім випадку коли ініціатором виступає голова районної ради) , подаються президії ради з зазначенням питань.

2.40. Позачергова сесія районної ради скликається після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніш , як за 1 день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується внести на розгляд позачергової сесії, в окремих випадках в день скликання сесії. Про позачергову сесію повідомляється відповідно до правил, зазначених у п. 2.38. цієї Глави .

2.41. Документи позачергової сесії районної ради видаються депутатам при їх реєстрації.

Глава 3. ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

2.42. Виключно на пленарних засіданнях Монастириської районної ради вирішуються питання, передбачені у статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

2.43. Районна рада може розглядати і вирішувати на
пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

Глава 4. ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РАЙОННОЇ РАДИ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

2.44. Монастириська районна рада делегує районній державній адміністрації повноваження відповідно ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Глава 5. ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАЙОННОЇ РАДИ

2.45. Основою для формування порядку денного сесії є  план роботи ради на рік, який затверджується сесією ради.

2.46. Право ініціювати питання на розгляд сесії ради мають голова районної ради, депутати, постійні комісії, депутатські фракції (групи), голова районної державної  адміністрації не пізніше як за 15 днів до сесії.

2.47. Пропозиції щодо внесення питань до порядку денного сесії подаються з супровідним листом і проектом рішення не пізніше як за 15 днів до відкриття чергової сесії, в у випадках скликання позачергової сесії – за три дні до відкриття сесії. В разі потреби скликання сесії негайно – в той самий день, до початку засідання.

2.48. Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше зазначеного терміну, можуть бути включені в порядок денний сесії після їх попереднього розгляду президією. Пропозиції внесені під час сесії, вносяться до порядку денного районної ради, якщо за це проголосує більшість депутатів від загального складу ради.

2.49. Пропозиції щодо порядку денного сесії Монастириської районної ради узагальнюються виконавчим апаратом районної ради за поданням постійних комісій районної ради,  депутатів районної ради, голови районної державної адміністрації  і подаються для узгодження президії Монастириської районної ради. 

2.50. Порядок денний сесії Монастириської районної ради приймається на її пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу ради. 

2.51.Питання «Різне» включається в порядок денний кожної сесії за рішенням самої ради і розглядається в кінці сесії після розгляду питань порядку денного. З даного питання проводяться обговорення, якщо на засіданні присутні більше половини загального складу депутатів. З питань «Різне» приймаються протокольні рішення або доручення районної ради та її голови, питання, що не потребує додаткового вивчення, береться до відома про що робиться запис у протоколі.

Глава 6. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

Частина 1. Загальні положення

2.52. Проекти рішень ради та всі матеріали (документи), що мають безпосереднє до них відношення, в тому числі і проекти програм, які візуються галузевим управлінням райдержадміністрації, подаються керуючому справами ради за 15 днів до відкриття чергової сесії.

2.53. Питання, що вносяться на розгляд районної ради, готують постійні комісії, депутати, виконавчий апарат ради, спеціально створені комісії, районна державна адміністрація, її відділи, управління, інші органи виконавчої влади, зацікавлені підприємства, установи та організації району різних форм власності.

Проекти рішень районної ради і пропозиції до них попередньо розглядаються головою районної ради, постійними комісіями, президією районної ради.

При складанні проектів рішень беруться до уваги лише письмові пропозиції, що надійшли голові, постійним комісіям ради і були ними враховані або відхилені з тих чи інших причин.

2.54. Виконавчий апарат ради забезпечує попереднє обговорення на президії ради проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовлених постійними комісіями. Зауваження комісій подаються в письмовій формі.

2.55. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що вносяться на розгляд сесії , доводяться до відома депутатів на засіданнях постійних комісій районної ради, а у виняткових випадках – перед початком роботи сесії.

2.56. З метою вивчення і врахування громадської думки при підготовці проектів рішень ради з питань, що стосуються всього населення району, голова або відповідні постійні комісії ради звертаються до громадськості через районну газету з проханням подати свої пропозиції та зауваження з цього питання, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

З найважливіших питань району за пропозицією територіальних громад, рада приймає рішення щодо проведення консультативного опитування та референдуму.

Частина 2. Порядок оформлення проектів рішень, які вносяться на розгляд Монастириської районної ради

2.57.При підготовці проектів рішень суб’єкти ініціативи повинні дотримуватися таких вимог: 

 • відповідності підготовлених проектів  рішень Конституції України, законодавчим і нормативно-правовим актам, установленому порядку ведення діловодства і правилам правопису; 
 • посилання в тексті проекту рішення на  законодавчі і нормативно-правові акти. 

На розгляд районної ради не вносяться проекти рішень, які не відносяться до її компетенції. 

2.58.В проекті рішення районної ради, що вноситься на її розгляд, відображається короткий об’єктивний аналіз стану справ з питання, що розглядається, визначаються конкретні пропозиції щодо вирішення проблем у тій чи іншій сфері, шляхи усунення існуючих там недоліків, засоби і методи їх виконання із зазначенням  виконавців та реальних строків виконання. 

2.59. Проекти рішень погоджуються і візуються керуючим справами районної ради, начальниками відділів районної ради,   іншими суб’єктами ініціативи, головою постійної комісії районної ради відповідно до компетенції, керівниками  зацікавлених організацій та установ. Заперечення і зауваження до проектів рішень осіб, які їх візують, подаються у письмовій формі. 

2.60. Процедуру проходження проекту рішення районної ради забезпечують відділи виконавчого апарату відповідно до компетенції. 

2.61.Проекти рішень районної ради підлягають обов’язковому розгляду у постійних комісіях не пізніше ніж за день до початку пленарного засідання. В разі проведення позачергових сесій розгляд питань порядку денного в постійних комісіях проводиться по мірі необхідності та обов’язково розглядаються президією районної ради. 

2.62. Проекти рішень районної ради, після їх розгляду  в постійних комісіях, разом із внесеними змінами та доповненнями до них, не пізніше ніж за два дні до початку пленарного засідання подаються головою постійної комісії  до виконавчого апарату районної ради. 

2.63. Проекти рішень районної ради, внесені на її розгляд з порушенням вказаних вимог, повертаються розробникам проектів за дорученням голови районної ради, заступника голови районної ради або керуючого справами для повторного внесення в установленому порядку. 

2.64. Внесені на сесії районної ради зауваження та пропозиції депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення ради зачитуються і подаються в письмовій формі через секретаріат.

2.65. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту та виконавчий апарат районної ради.

Глава 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

2.66. Сесія районної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

У разі відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням голови ради проведення сесії переноситься на інший час. При цьому вживаються необхідні заходи щодо забезпечення кворуму депутатів.

2.67. Питання про тривалість роботи сесії, в тому числі кількість пленарних засідань визначається радою. Пленарні засідання районної ради, як правило, розпочинають свою роботу - о 10 годині і закінчуються не пізніше як о 15 годині, з перервою на 20 хвилин через кожні 3 години роботи. Рішенням ради її засідання може бути продовжене понад визначений робочий час. На обговорення питання «Різне» виділяється 10 хвилин, при необхідності час може бути збільшено до 30 хв.

На початку кожного робочого дня сесії визначається час для оголошення депутатських запитань і депутатських запитів в межах 30 хвилин.

2.68. Перед відкриттям кожного пленарного засідання працівниками виконавчого апарату районної ради проводиться реєстрація депутатів, шляхом проставляння підпису у списку для реєстрації. Після реєстрації головуючий оголошує про кількість присутніх депутатів.

Після кожної офіційної перерви в роботі  пленарного засідання сесії проводиться перереєстрація депутатів.

2.69. Сесію відкриває і веде голова районної ради або у передбачених законодавством випадках його заступник.

У випадку, передбаченому частиною 9 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, який входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів районної ради.

2.70.Головуючий на пленарному засіданні районної ради (голова ради, заступник голови ради, депутат із складу групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія): 

 1. дотримується норм Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», цього регламенту; 
 2. створює рівні можливості депутатам районної ради, депутатським фракціям (групам) для участі в обговоренні питань відповідно до положень цього регламенту;  
 3. керує пленарними засіданнями районної ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень; 
 4. оголошує питання, що виносяться на розгляд ради; 
 5. надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим в обговоренні питання; 
 6. вживає заходів щодо порушників встановленого порядку роботи; 
 7. оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів, заяв  та довідок, а також зауважень щодо порядку ведення сесії; 
 8. проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішень; 
 9. не має права коментувати виступи депутатів, робити тиск на депутатів  при прийнятті рішень тощо, повторно ставити питання на голосування без згоди ради; 
 10. здійснює інші повноваження відповідно до положень цього регламенту.

2.71. Права головуючого на пленарному засіданні Монастириської районної ради (голови ради, заступника  голови ради, депутата із складу групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія): 

 1. підсумовувати обговорення питань; 
 2. може відмовити  ініціатору пропозиції чи поправки поставити на  голосування запропонований ним текст, якщо він не чітко сформульований або не стосується питання, що обговорюється, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю раніше відхилений радою текст; 
 3. ставити уточнюючі запитання промовцю на пленарному засіданні щодо фактичних помилок, допущених у його виступі; 
 4. зачитувати або доручати заступнику голови районної ради зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання; 
 5. давати розпорядження працівникам виконавчого апарату районної ради про надання депутатам районної ради під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного  пленарного засідання районної ради; 
 6. зупиняти виступ, якщо промовець виступає без дозволу. 

  Глава 8.  РІШЕННЯ ТА ПРОТОКОЛ МОНАСТИРИСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Частина 1. Обговорення питань порядку денного

2.72. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні Монастириської районної ради включає: 

 1. доповідь депутата районної ради, голови районної державної адміністрації, його заступників чи інших ініціаторів, по внесення питаннях на розгляд районної ради, яких визначає виконавчий апарат районної ради , запитання доповідачу і відповіді на них,;
 2. співдоповідь постійної комісії районної ради, до компетенції якої відноситься дане питання; 
 3. виступи депутатів районної ради в обговоренні даного питання; 
 4. оголошення головуючим на пленарному засіданні районної ради про припинення обговорення питання; 
 5. заключне слово доповідача; 
 6. уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні районної ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування; 
 7. прийняття рішення ради шляхом голосування. 

2.73.Проект рішення Монастириської районної ради може бути поставлений на голосування без обговорення  у випадку позитивного висновку постійної комісії районної ради, до компетенції якої відноситься дане питання, та відсутності запитань чи бажання взяти участь в його обговоренні зі сторони депутатів районної ради. 

Частина 2. Порядок виступів та надання слова на пленарних засіданнях

2.74. Виступи депутатів виголошуються з трибуни, а з дозволу головуючого, допускаються окремі репліки з місць.

 • для доповідей на сесії районної ради надається до 30 хвилин,
 • для співдоповідей – до 15 хвилин.
 • для виступу в дебатах по доповідях і співдоповідях, а також для заключного слова надається до 7 хвилин,
 • для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, повідомлень та довідок – до 3 хвилин.

Головуючий може в необхідних випадках за згодою районної ради продовжити час для виступу. При обговоренні того чи іншого питання депутат має право брати слово не більше двох разів.

Депутат вправі у будь-який час попросити слова по процедурі ведення сесії.

2.75. Запис на виступ з трибуни депутатів районної ради з питання «Різне» здійснюється шляхом подання записки в секретаріат сесії районної ради.

2.76. Дебати припиняються за рішенням ради, яке приймається більшістю від загальної кількості депутатів, присутніх на засіданні. Перед припиненням дебатів головуючий інформує депутатів про кількість записаних на виступ і число тих, хто виступив.

Після припинення дебатів доповідачі, співдоповідачі та представники депутатських груп та фракцій мають право виступати із заключним словом.

2.77. Сесія не може бути закрита, якщо рада не розглянула всі питання затвердженого порядку денного.

Частина 3. Порядок прийняття рішень Монастириської районної ради

2.78. Монастириська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення районної ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, організаціями, установами, підприємствами усіх форм власності, посадовими особами та громадянами , які постійно або тимчасово проживають на території району.

2.79. Рішення Монастириської районної ради приймаються на її пленарному засіданні   більшістю депутатів від загального складу ради після обговорення, крім процедурних питань, які приймаються простою більшістю від присутніх та випадків, передбачених Законом  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, а саме: 

1) Висловлення недовіри голові районної державної адміністрації (не менше дві третини депутатів від загального складу) (ч.3 ст.72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Перелік питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії районної ради: 

1) формування послідовності (черговості) розгляду питань порядку денного; 

2) визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними; 

3) встановлення тривалості часу для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості); 

4) надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій; 

5) надання згоди на виступ запрошених осіб; 

6) прийняття рішення про проведення поіменного голосування. 

2.80. Рішення районної ради підписуються головуючим , а додатки до рішень -   керуючим справами виконавчого апарату районної ради. 

2.81. Рішення районної ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію. 

Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. 

2.82. Рішення районної ради надсилаються відповідним посадовим особам, відділам, управлінням районної державної адміністрації,  іншим органам, підприємствам та організаціям не пізніше десятиденного терміну з часу підписання. Рішення ради, які стосуються прав та обов’язків громадян і мають нормативно-правовий характер доводяться до відома населення через засоби масової інформації. 

2.83. Рішення з питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії районної ради, приймаються не менш як  однією третиною депутатів  від загального складу ради і  оформляються протокольно. 

Частина 4. Види та способи голосування

2.84. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1,29 і 31 статті 43 та статтями 55,56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішенням приймаються таємним голосуванням. 

2.85. результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради (при наявності) розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

2.86.Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках передбачених ч. 3 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. обрання голови районної ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;
 2. прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;
 3. внесення до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо голови районної державної адміністрації.

Таємне голосування здійснюється в порядку визначеному у частині 2 Глави І Розділу ІІ цього Регламенту.

2.87. Кожен депутат, присутній у сесійній залі, повинен брати участь у голосуванні. При голосуванні з одного питання він має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні. Після закінчення підрахунку голосів, головуючий на пленарному засіданні ради оголошує результати голосування: прийнято пропозицію чи відхилено, що фіксує секретаріат. 

2.88. Таємне голосування може проводитися  шляхом прийняття процедурного рішення районної ради не менш як однією третиною депутатів  від загального складу районної ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Частина 5. Протокол пленарного засідання Монастириської районної ради

2.89. Пленарне засідання Монастириської районної ради протоколюється. Підготовку протоколу пленарного засідання Монастириської районної ради у 10-ти денний строк забезпечує виконавчий апарат районної ради, який після його оформлення підписується головуючим на цьому  пленарному засіданні та керуючим справами районної ради. 

2.90. Протокол пленарного засідання районної ради ведеться у відповідності до інструкції  з діловодства  в Монастириській районній раді та її виконавчому апараті. 

2.91. На пленарному засіданні Монастириської районної ради може проводитись аудіозапис, який здійснюється працівниками виконавчого апарату районної ради. 

2.92. Протокол пленарного засідання сесії районної ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень Монастириською районною радою. Він надається депутатам Монастириської районної ради для ознайомлення за їх письмовими зверненнями до голови ради. 

2.93. За письмовим зверненням депутата Монастириської районної ради до голови ради йому надається  право прослуховування аудіозапису із зацікавлених питань. 

Глава 9. ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ РАДИ

2.94. На засіданні районної ради промовець може виступати лише з дозволу головуючого та не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні й лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми засідання.

2.95. Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано, якщо це не пов’язано із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

2.96. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку.

2.97. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

РОЗДІЛ ІІІ

ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАЙОННОЇ РАДИ

Глава 1. ДЕПУТАТИ

Частина 1. Повноваження депутатів

3.1. Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення Монастириською районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата або районної ради. 

Повноваження депутата районної ради, замість того депутата, який вибув, починаються з моменту повідомлення Монастириською районною виборчою комісією рішення про заміщення депутата, який вибув, відповідно до законодавства. 

3.2. Повноваження депутата районної ради припиняються
достроково без прийняття рішення ради у разі:

 1. його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;
 2. припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 3. обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;
 4. обрання його депутатом іншої місцевої ради;
 5. визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
 6. набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 7. його смерті.

3.3. Повноваження депутата районної ради можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв'язку:

 1. з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;
 2. з особистою заявою депутата районної ради про складення ним депутатських повноважень. В цьому випадку депутат звертається особисто із заявою до районної ради, в якій вказує мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складення ним повноважень не може відкликатись. 

3.4. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата районної ради вирішуються судом.

3.5. Заміщення депутатів:

3.5.1. У разі, коли депутат, який обирався в багатомандатному виборчому окрузі достроково, припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбаченому Конституцією України і законами України, за рішенням Монастириської районної виборчої комісії обраним депутатом районної ради визначається у порядку визначеному Законом України «Про місцеві вибори». Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів. 

3.5.2. Реєстрація особи, обраної депутатом районної ради замість вибулого, проводиться у порядку визначеному статтею 89 Закону України «Про місцеві вибори». 

Інформація про реєстрацію нового депутата Монастириської районної ради доводиться Монастириською районною територіальною  виборчою комісією до відома районної ради та виноситься на розгляд ради. 

 3.6. Рада не переглядає прийняте нею рішення про дострокове припинення повноважень депутата.

Частина 2. Права та обов’язки депутатів

3.7. Депутат представляє інтереси відповідних  виборців, наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі в діяльності ради, її органів.  Несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат, крім голови , заступника  голови районної ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. 

3.8. На час сесій, засідань постійної комісії ради, а  також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках   депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків. 

У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату за основним місцем роботи відшкодовується середній заробіток  та інші витрати, пов’язані з депутатською діяльністю за рахунок коштів місцевого бюджету ( ч. 3 ст.49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

3.9. Депутат зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це голову районної ради. 

3.10. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів районна рада може порушувати питання про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.  

3.11. Депутат набуває  право  ухвального голосу  з моменту визнання  його повноважень, яким користується з усіх питань, що розглядаються  на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу відповідного органу ради може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу. 

3.12. При здійсненні депутатських повноважень депутат районної ради має право:

 1. на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;
 2. на невідкладний прийом;
 3. вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку;
 4. знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у виконавчому апараті районної ради та робити виписки,  копіювання цих документів. 

3.13. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” та  іншими законами. 

Частина 3. Депутатське звернення, депутатський запит і запитання

3.14. Депутатське звернення – це викладена у письмовій формі вимога депутата районної ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території вілповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Органи, до яких звернувся депутат зобов’язані у 10-денний термін розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний термін.

3.15. Депутатський запит – це підтримана на пленарному засіданні простою більшістю депутатів від загального складу ради вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ й організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території району , також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

3.16. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом районної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії ради або дано депутату районної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

3.17. Порядок розгляду депутатського запиту:

 • депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради;
 • депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради;
 • районна рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради;
 • орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто в установлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити районну раду та депутата районної ради, який вніс запит і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.
 • депутат районної ради має право давати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на сесії районної ради.

Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит районною радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні районної ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит районна рада приймає відповідне рішення.

Частина 4. Депутатські групи (фракції)

3.18. Депутати можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу кожної з них входить не менше, ніж 5 депутатів. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії .

Депутатська фракція, яка  об’єднує депутатів декількох партій повинна мати узагальнену назву. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи  відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного, соціально-економічного та культурного розвитку.

3.19. Депутатські групи (фракції) не можуть утворюватись для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів. Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови вступу депутата до депутатської групи (фракції), його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською групою (фракцією).

3.20. Жодний з депутатів не може входити до складу більш, як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції). Голова ради не може бути керівником депутатської групи (фракції) і не може представляти її інтереси в раді.

3.21. Депутатські групи (фракції) утворюються радою нового скликання. Реорганізація цих груп (фракцій) та утворення нових може проводитися протягом повноважень ради.

3.22. Кожна депутатська група (фракція) повинна бути зареєстрованою у виконавчому апараті ради. Умовою її реєстрації є надходження на ім’я голови ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції), а також депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).

3.23. Головуючий сесії після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської групи (фракції) на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої групи (фракції), її кількісний склад та уповноважених представників. Список членів депутатської групи (фракції) після її реєстрації поширюється серед депутатів; у тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій). Ця інформація заноситься до протоколу засідання.

3.24. Про зміни в складі депутатської групи (фракції) її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради. Це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається або лише уповноважений представник депутатської групи (фракції), якщо депутата виключено з групи (фракції).

3.25.У разі, коли склад депутатської групи (фракції) скорочується нижче встановленої кількості, вона після 15 днів оголошується головою ради розпущеною. 

3.26. Уповноважений представник депутатської групи (фракції) може в письмовій формі доручити виконання закріплених за цим Регламентом функцій будь-кому з членів депутатської групи (фракції).

3.27.Депутатські групи (фракції) мають право на  представництво в усіх органах ради.

3.28. Кожна депутатська група (фракція) має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.

3.29. Депутатська група (фракція), з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.

3.30. Депутати і депутатські групи (фракції) можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.

3.31. Жодна депутатська група (фракція) не має права виступати від імені ради.

3.32. Депутатські групи (фракції) та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

За  зверненням уповноваженого представника депутатської групи (фракції) виконавчий апарат ради поширює серед депутатів  підготовлені нею матеріали як офіційні документи. 

Глава 2. ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ

3.33. Голова районної ради обирається Монастириською районною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради у порядку визначеному частиною 2 Глави 1 розділу ІІ цього Регламенту.

3.34. Голова районної ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради крім випадків дострокового припинення повноважень передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень чи повноважень голови ради.

3.35. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

3.36. У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

3.37. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення з посади голови районної ради не має наслідком припинення ним повноважень депутата ради.

3.38. Права та обов'язки голови районної ради передбачені в ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Глава 3. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

3.39.Заступник голови районної ради обирається районною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування , у порядку відповідно частини 3 глави 1 Розділу ІІ цього Регламенту. Заступник голови районної ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради. Крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3.40. Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата районної ради за рішенням самої ради, що приймається шляхом таємного голосування в кількості дві третини депутатів від загального складу ради. Питання про про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради або голови районної ради.

3.41. Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.

3.42. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для голови ради. 

Глава 4. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАЙОННОЇ РАДИ

3.43.Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами. 

3.44.Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами,  місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. 

3.45. Виконавчий апарат ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання  встановлюються радою  за поданням  голови районної  ради. 

3.46. Виконавчий апарат районної  ради  за посадою очолює голова районної ради. 

Глава 5. ПРЕЗИДІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

3.47. Президія районної ради утворюється радою на весь строк повноважень ради і є підзвітним раді дорадчим органом, який готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

3.48. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноваженні представники депутатських груп і фракцій.

3.49. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою. 

Глава 6. ПОСТІЙНІ ТА ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ РАДИ

3.50. Утворення та обрання постійних комісій районної ради здійснюється в порядку визначеному частиною 4 Глави І Розділу ІІ цього Регламенту.

3.51. Повноваження  постійних комісій ради визначаються Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні» та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.

3.52. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

3.53. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3.54. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

3.55. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються  
з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради. 

Глава 7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МОНАСТИРИСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

3.56. Відповідно до статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  повноваження районної ради можуть бути достроково припинені у випадках: 

 1. якщо районна рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом. 
 2. якщо сесії районної ради не проводяться без поважних причин не менше одного разу на квартал або районна рада не вирішує питань, віднесених до її відання. 

3.57.За наявності підстав, передбачених  частиною першою статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення суду про визнання актів районної ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради  Верховна Рада України може призначити позачергові вибори районної ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів районної ради може порушуватись перед Верховною Радою України головою обласної державної адміністрації. 

Районна рада, якщо стосовно неї Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу  районної ради.  

РОЗДІЛ IУ

ПЕРЕХІДНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до частини 15 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» порядок проведення першої сесії Монастириської районної ради, порядок обрання голови, заступника голови районної ради, наступного скликання чергової та позачергової сесії районної ради, призначення пленарних засідань районної ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень районної ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначається регламентом ради. До прийняття регламенту районної ради нового скликання застосовується регламент районної ради, що діяв у передньому скликанні. 

При потребі впродовж своїх повноважень районна рада може вносити зміни та доповнення до цього Регламенту у зв’язку із можливими змінами законодавчих, нормативних та інших актів тощо.